Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dane Spółki

Organami spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Funkcje Zgromadzenia wspólników sprawuje Burmistrz Kępic. Zgromadzenie Wspólników ma kompetencje uchwałodawcze w zakresie określonym statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza:

  • Andrzej Wieliczko – Przewodniczący Rady
  • Tomasz Finster – członek
  • Piotr Szafrański – członek

Rada Nadzorcza prowadzi stałą kontrolę nad działalnością spółki.

Zarząd Spółki:

–    Bożena Gierszewska – prezes Zarządu

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów oraz ją reprezentuje.

Status Prawny:

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma pod którą Spółka działa: „ Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Zarejestrowana : Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ,VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000065959

Siedziba: Miasto Kępice

Adres: ul. Niepodległości 6,77-230 Kępice

NIP : 839-25-45-855

REGON: 770970417

Nr konta : BS Ustka o/Kępice 93 9315 1043 0040 3654 2000 0010

Wysokość kapitału zakładowego spółki: 2.340.000,00 zł (dwa miliony trzysta

czterdzieści tysięcy 00/100)