Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Serdecznie witamy na stronie Kępickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres: ul. Niepodległości 6
77-230 Kępice

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

Nr Telefonu: 59 7285100; 791139876

Założycielem Kępickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest Gmina Kępice. Spółka powstała w oparciu o Uchwałę nr XLVII/183/98 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 02.02.1998 roku.
Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek handlowych , Aktu Notarialnego Repertorium ,,A” Nr 6294/1998 z dnia 25.05.1998 roku.

Organami spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Funkcje Zgromadzenia wspólników sprawuje Burmistrz Kępic. Zgromadzenie Wspólników ma kompetencje uchwałodawcze w zakresie określonym statutem i Kodeksem Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza:

  • Andrzej Wieliczko – Przewodniczący Rady
  • Marek Sildatk– członek
  • Krzysztof Wetke– członek

Rada Nadzorcza prowadzi stałą kontrolę nad działalnością spółki.

Zarząd Spółki:

  • Adam Gonciarz – prezes Zarządu
  • Kojtych Agata – prokurent

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów oraz ją reprezentuje.

Status Prawny:

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma pod którą Spółka działa: „ Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Zarejstrowana : Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000065959

Siedziba: Miasto Kępice

Adres: ul. Niepodległości 6,77-230 Kępice

NIP : 839-25-45-855

REGON: 770970417

Nr konta : BS Ustka o/Kępice 93 9315 1043 0040 3654 2000 0010

Wysokość  kapitału zakładowego spółki: 2.340.000,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy 00/100)